Informaţii

  1. Locul de desfăşurare a laboratorului: Sala de Calculatoare Nr. 1, corp B, parter.
  2. Prezenţa la acest laborator este obligatorie. O absenţă este eliminatorie, în sensul că studentul pierde dreptul de a susţine colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), şi deci implicit şi dreptul de a se prezenta la examen.
  3. Modalități de recuperare: Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul şedintelor de laborator alocate aceleiaşi lucrări (lucrările se schimbă la fiecare săptămână). Recuperarile se pot face conform cu orarul prezentat şi evident în concordanţă cu propriul vostru orar (opţiunea aceasta este cea recomandată). La orice fel de recuperare se acceptă 2, maxim 3 studenţi veniţi de la alte subgrupe, şi aceasta pentru că grupele de an I au un număr mare de studenţi. Sala de laborator oferă condiţii de lucru doar în limita a 30 studenţi (câte 1 student la fiecare staţie de lucru).
  4. Punctajul din timpul anului este de 60p, iar examenul final are alocate 40p. Detalierea punctajului este:
   • activitate laborator (teste de 10 minute): 15p
   • teme de casă (5 probleme, dintr-un set de 20-25 probleme, anunţat): 10p
   • colocviu laborator (testul individual de 1 oră, din ultimele două săptămâni de şcoală): 35p
  5. Susţinerea colocviului (testul individual, cu timp de lucru efectiv 1 oră): se face în ultimele două săptămâni de şcoală. Pentru ca acest colocviu să se desfăşoare în conditii OK, va trebui să stabilim din timp o programare a lui, pe jumătăţi de grupă, câte o jumătate de grupă pentru fiecare din ultimele două săptămâni de şcoală. În mod normal, puteţi să vă stabiliţi jumătăţile cum doriţi.

Într-una din ultimele două întâlniri de laborator vom cădea de acord asupra acestor jumătăţi de grupă. Dacă vor apărea probleme (întârzieri în discuţia acestui lucru, zile libere ş.a.), îmi rezerv dreptul să fac o separare pe semigrupe, odată cu voi, la unul dintre laboratoarele rămase.
Pentru a trece materia, trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile aferente materiei.

  1. Pentru colocviul de laborator veţi avea un subiect de lucru la calculator şi unul de teorie. Timpul de lucru efectiv este 1 oră. Punctajul acordat colocviului este de 35 puncte. Corectura se va face în aceeaşi zi, în ora a doua a laboratorului.
  2. Câteva prevederi din noul regulament.

ATENŢIE!

   • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (şi nu cu punctaje în gama [45, 49]).La Programarea Calculatoarelor, punctajul acordat activităţilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situaţia unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunţ în consecinţă.

Textul regulii este (codificată în regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obţinut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ţinând cont de specificul lor, Consiliul Facultăţii poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.

   • Legat de prezenţa la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie ştiut că pentru laborator prezenţa este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se ţine evidenţa prezenţelor într-un ‘Jurnal de prezenţe’.

Textul regulilor este:

   • prima regulă, codificată drept Art. B7:
   • Art. B7. Frecvenţa studenţilor la activităţile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică şi centralizat bilunar la secretariatul facultăţii. Jurnalul de grupă este gestionat de şeful de grupă numit de BCF.
   • a doua regulă, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
   • Art. B9. Studenţii au următoarele >> obligaţii << în timpul desfăşurării procesului de învăţământ: b. să participe la >> toate << activităţile didactice;
    REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce în următoarea formă:

Art. 56.
Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una Regulament pentru studiile universitare de licenţă 13 sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă):
a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor;
b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI;
c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii;
d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare;
e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv;
f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)