METODE NUMERICE – scurtă prezentare

 • Face parte în mod firesc din trunchiul comun de Programare şi IT care începe în anul 1 şi se încheie în anul 4 (în funcţie de specializarea urmată);
 • Cunoştinţele necesare privind limbajul de programare (C) sunt la nivel cel mult mediu;
 • Contribuie la formarea gândirii algoritmice, proces mai general început în anul 1 (Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date şi Algoritmi);
 • Fixează aplicativ limbajul C (programare structurată) continuând disciplinele aparţinând trunchiului de Programare din anul 1 amintite anterior;
 • Printr-o abordare inginerească susţine pregătirea multi-disciplinară pe care un absolvent de Electronică trebuie să o aibă. Orice produs clasificat drept hardware are obligatoriu o parte software (denumită ‘firmware’) care îi susţine funcţionarea;
 • Permite utilizarea şi adaptarea algoritmilor oriunde există un mediu (sistem) de calcul. Chiar dacă există biblioteci matematice care pot atinge şi domeniul Computational Mathematics, odată cunoscute detaliile algoritmilor predaţi oricine are libertatea de mişcare în orice situaţie (e.g. bibliotecile pot să nu fie open-source);
 • Orice aplicaţie de conducere de proces (indiferent de limbajul de programare folosit) cuprinde fazele: preluare de parametri, prelucrare cu metode numerice şi elaborarea strategiei de conducere;
 • Oferă cunoştinţe computaţionale necesare pentru fuziunea informaţiei;
 • Asigură baza matematică necesară aplicaţiilor de inteligenţă artificială;

Înrolarea la laborator, prin alegerea intervalului dorit

 • Fiecare student își va crea un cont (alegându-și un nume de utilizator și o parolă) pe site-ul: tc.infocacad.ro
 • Odată contul creat, studentul autentificat (cu drepturi de student) poate alege unul dintre intervalele orare alocate laboratorului. Acestea sunt disponibile într-o listă derulantă.
 • Intervalele indicate sunt suficiente și acoperă orele de laborator alocate disciplinei prin planul de învățământ.

Reguli de urmat:

 1. Numărul stațiilor disponibile în sala de laborator este maximum 13.
 2. Odată un interval ocupat, butonul de alegere devine inactiv și ca atare studentul va căuta un altul disponibil. Prin ocupat se înțelege distribuirea în totalitate a locurilor disponibile. Se respectă regula 1.
 3. Dacă se dorește, o opțiune deja făcută se poate schimba o singură dată. Pentru aceasta se vor respecta regulile 1 și 2.

Informații didactice

  1. Disciplina Metode Numerice (MN) este disciplină opțională (opțional 2), la alegere cu Tehnici CAD (TCAD). Fiecare student trebuie să opteze pentru una dintre cele două discipline la începutul anului școlar. Ponderea studenților în acest moment este de 4 serii (MN) la 2 serii (TCAD).
  2. Seria de limbă engleză (seria G) este alocată în întregime Metodelor Numerice – prin urmare studenții nu vor opta pentru TCAD.
  3. Pentru anul 2, materia Metode Numerice este clasificată “cu evaluare continuă“ și este prevăzută cu “verificare pe parcurs“. Conform regulamentului de desfășurare a activităților didactice, pentru o astfel de disciplină:
   • nu se poate aloca ultimului test de verificare la curs mai mult de 20 puncte
    • Pentru a respecta prima impunere, la curs trebuie programat un test (sau două) de verificare. Punctele alocate nu depășesc 40 p (dacă sunt două teste, fiecare valorează 20 p)
   • încheierea activității pentru această materie trebuie să aibă loc înainte de sesiune (va fi programată pentru finalul semestrului);
   • punctajele obţinute se transformă în notă (deci materia intră în media semestrului 1)
    • În situația în care sunt programate două teste pe parcurs, atunci primul dintre ele va fi programat pentru săptămâna 7, iar cel de-al doilea pentru penultima săptămână de școală.
    • În cazul în care este nevoie, vom face o programare a acestor teste, specificând zilele, sălile şi orele la care vor fi susţinute.
  4. Pentru a promova disciplina trebuie obţinute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiţia participării la toate activitățile aferente materiei. Punctajele acordate sunt:
   • laborator: 60 p, format din {testele de activitate; teme de casă; colocviu final – individual, la calculator};
   • curs: 40 p, care se acumulează pe baza testului (sau celor două teste) de verificare de la curs menţionat(e) anterior (v. detalii mai jos – punctul 5);
   • fiind disciplină ‘cu evaluare continuă’ acesteia îi este alocată o verificare finală, nu examen în sesiune!
  5. Pe parcursul semestrului se pot programa, de comun acord, două teste de verificare (scris, subiecte tip exercițiu), ce acoperă materia predată la curs.
   • Acestea sunt impuse de tipul materiei, care conform planului de învățământ este clasificată drept ‘cu verificare pe parcurs‘.
   • Fiecare dintre cele două teste va fi notat cu 20 p.
   • Amploarea procesului de testare duce de obicei la susținerea unui singur test de verificare, de 40 p – susținut în penultima săptămână de școală.
  6. Regula de promovare a celor două teste: indiferent de punctajul obținut la primul test, cel de-al doilea test acoperă a doua jumătate de curs (ulterioară cea aferente primului test).
   • Pentru nici unul dintre teste nu se adoptă regula ‘tip parțial, prin care trecerea se condiționează de obținerea unui anumit punctaj minim impus.
  7. Regula de obținere a calificativului de trecere: acumularea a minim 50 p (>= 50), prin adunarea tuturor punctelor obținute, conform activităților programate pentru această disciplină (curs: 40 p, laborator: 60 p).

Laborator

 1. Laboratorul se susține cu fiecare grupă de lucru, conform orarului sălii (în săptămâni impare (de tip 1 si 3) si pare (de tip 2 si 4).
 2. Capacitatea sălii B307 este de 13 locuri
  • se lucrează individual
  • doar în mod excepțional se acceptă o singură stație cu 2 studenți și doar pentru cazurile de recuperare.
 3. Prezența la acest laborator este obligatorie. O absență este eliminatorie, în sensul în care cu o absență nemotivată studentul pierde dreptul de a susține colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), și deci implicit și dreptul de a se prezenta la examen.
 4. Câteva observații legate de modalitatea de recuperare: 3.1. Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul celor 2 săptămâni cât durează o lucrare de laborator (lucrările se schimba la fiecare 2 săptămâni). 3.2. Recuperările se fac obligatoriu doar cu asistentul cu care ați început laboratorul, conform cu orarul prezentat de acesta și evident în concordanță cu propriul vostru orar (al seriei de care aparține). 3.3. La orice fel de recuperare se acceptă maxim 2 studenți veniți de la alte subgrupe (vedeți punctul 2). În cazul în care nu există stație liberă, este decizia laborantului dacă acceptă sau nu studenți peste capacitatea maximă. 3.4. Pentru recuperarea unei lucrări oarecare nu se acceptă un număr de studenți peste capacitatea de lucru utilă a sălii B307. 3.5. Prioritară ca prezență este semigrupa care susține laboratorul în acel moment, conform orarului. Studenții la recuperare vor putea fi primiți în sală doar după ce s-au rezervat locuri pentru semigrupa curentă, în limita locurilor rămase neocupate. 3.6. Încercați să nu lăsați recuperarea pe ultima săptămână, și mai ales pe ultimele zile ale ultimei săptămâni alocate unei lucrări! 3.7. Mare grijă! Având în vedere observațiile de mai sus, modalitatea de recuperare adoptată de fiecare dintre voi nu trebuie, evident, să intre în conflict cu regula de prezență (vezi punctul 3), conform căreia o absență este eliminatorie. Convenția existentă între laboranți impune fiecăruia de a-și rezolva problemele studenților aparținând semigrupelor proprii, împreună cu aceștia. Din acest motiv, nu se acceptă la recuperare/colocviu decât studenți aparținând semigrupelor rezervate aceluiași laborant, conform orarului, și în limita locurilor rămase libere în sala de laborator. Așadar, oricare laborant va accepta la recuperare/colocviu doar studenți ai semigrupelor la care el este titular, conform orarului.
 5. Pentru colocviul de laborator trebuie să vă hotărâți asupra variantei de verificare (cu sau fără îndrumar).
  • Limita pentru alegerea uneia sau alteia dintre cele două variante este ultima întâlnire de laborator.
  • Pentru a lua o hotărâre în cunoștință de cauză, discutați cu laboranții și studiați exemplele de colocviu (postate mai jos în această pagină).

Câteva prevederi din noul regulament.

Atenție!

 • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (și nu cu punctaje în gama [45, 49]). La Metode Numerice, punctajul acordat activităților din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situația unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunț în consecință. Textul regulii este (codificată in regulament drept RN4): RN4: Punctajul obținut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ținând cont de specificul lor, Consiliul Facultății poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.
 • Legat de evidența prezențelor la cursuri trebuie știut că recent s-a prevăzut ‘Jurnal de prezente’. Acesta este oferit de către secretariat, la cererea studenților. Textul regulilor este: – prima regulă, codificată drept Art. B7: Art. B7. Frecvența studenților la activitățile didactice se înregistrează într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică și centralizat bilunar la secretariatul facultății. Jurnalul de grupa este gestionat de șeful de grupă numit de BCF. – a doua regula, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b): Art. B9. Studenții au următoarele  obligații în timpul desfășurării procesului de învățământ: b. să participe la toate activitățile didactice;

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce la următoarea formă:

Art. 56. Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una Regulament pentru studiile universitare de licenţă 13 sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă): a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor; b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI; c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii; d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare; e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv; f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)

Pentru colocviu:

Sursele complete (program complet ANSI C) ale tuturor programelor din laboratorAtenție! După corectura programelor urmează o parte de discuții asupra principiului teoretic al metodei rezolvate, ca și asupra unor particularități, fie de implementare, fie de calcul. EXEMPLE SUBIECTE COLOCVIU