METODE NUMERICE – scurtă prezentare

 

 • Face parte în mod firesc din trunchiul comun de Programare şi IT care începe în anul 1 şi se încheie în anul 4 (în funcţie de specializarea urmată);
 • Cunoştinţele necesare privind limbajul de programare (C/Octave) sunt la nivel cel mult mediu;
 • Contribuie la formarea gândirii algoritmice, proces mai general început în anul 1 (Programarea Calculatoarelor, Structuri de Date şi Algoritmi);
 • Fixează aplicativ limbajul ISO C (programare structurată) continuând disciplinele aparținând trunchiului de programare din anul 1;
 • Printr-o abordare inginerească susține pregătirea multi-disciplinară pe care un absolvent de Electronică trebuie să o aibă. Orice produs clasificat drept hardware are obligatoriu o parte software (denumită ‘firmware’) care îi susține funcționarea;
 • Permite utilizarea şi adaptarea algoritmilor oriunde există un mediu (sistem) de calcul. Chiar dacă există biblioteci matematice care pot atinge şi domeniul Computational Mathematics, odată cunoscute detaliile algoritmilor predați oricine are libertatea de mișcare în orice situație (e.g. bibliotecile pot să nu fie open-source);
 • Orice aplicație de conducere de proces (indiferent de limbajul de programare folosit) cuprinde fazele: preluare de parametri, prelucrare cu metode numerice şi elaborarea strategiei de conducere;
 • Oferă cunoștințe computaționale necesare pentru fuziunea informației;
 • Asigură baza matematică necesară aplicațiilor de Inteligență Artificială.

 

Înrolarea la laborator, prin alegerea intervalului dorit

 

 • Studenții care au optat pentru opționalul de Metode Numerice (anul 2, toate seriile) trebuie să își creeze cont, alegându-și un nume de utilizator și o parolă, pe platforma StudentSupport.
 • În formularul de creare a contului folosiți codul oferit (fie pe pagina Moodle a disciplinei, fie pe canalul General al echipei Teams dedicate disciplinei, din care faceți deja parte) pentru a vă activa automat noul cont creat. În consecință, neutilizarea acestor conturi înseamnă conturi inactive.
  Atenție!
  • Recomandarea noastră este să folosiți codul oferit, pentru a ne degreva de operațiuni suplimentare.
  • Fără introducerea codului, contul creat este implicit inactiv și va trebui activat ulterior (operațiune care necesită timp suplimentar din partea administratorului StudentSupport).
  • Întârzierile datorate neutilizării codului de activare se vor observa pentru toată lumea, din perspectiva etapei următoare creării și activării contului.
  • Pentru informații suplimentare, întrebări și/sau nelămuriri, contactați administratorul platformei StudentSupport (detaliile de contact le găsiți pe pagina Echipa).
 • Odată contul creat, studentul autentificat (cu drepturi de student) poate alege unul dintre intervalele orare alocate laboratorului. Acestea sunt disponibile într-o listă derulantă.
 • Intervalele indicate sunt suficiente și acoperă orele de laborator alocate disciplinei prin planul de învățământ.

 

Reguli de urmat:

 

 1. Odată un interval ocupat, butonul de alegere devine inactiv și ca atare studentul va căuta un altul disponibil. Prin ocupat se înțelege ocuparea în totalitate a locurilor disponibile.
 2. Dacă se dorește, o opțiune deja făcută se poate schimba o singură dată. Pentru aceasta se vor respecta ambele reguli.

 

Informații didactice

 

 1. Disciplina Metode Numerice (MN) este disciplină opțională (opțional 2), la alegere cu Tehnici CAD (TCAD) și Ingineria Sistemelor cu Inteligență Artificială (ISIA). Fiecare student trebuie să opteze pentru una dintre cele trei discipline la începutul anului 2. Ponderea studenților în acest moment este de 1 serie (MN), VS. 4 serii (TCAD) vs. 1 serie ISIA.
 2. Pentru anul 2, materia Metode Numerice este clasificată “cu evaluare continuă“ și este prevăzută cu “verificare pe parcurs“. Conform regulamentului de desfășurare a activităților didactice, pentru o astfel de disciplină:
  • nu se poate aloca ultimului test de verificare la curs mai mult de 20 puncte
   • pentru a respecta prima impunere, la curs trebuie programat un test (sau două) de verificare. Punctele alocate nu depășesc în sumă 40p (dacă sunt două teste, fiecare valorează 20p)
  • încheierea activității pentru această materie trebuie să aibă loc înainte de sesiune (va fi programată pentru finalul semestrului – cel mai probabil în S14);
  • punctajele obținute se transformă în notă (deci materia intră în media semestrului 1)
   • În situația în care sunt programate două teste pe parcurs, atunci primul dintre ele va fi programat pentru jumătatea semestrului (uzual, săptămâna 7 sau 8), iar cel de-al doilea, cel mai probabil, pentru ultima săptămână din semestru.
   • În cazul în care este nevoie, vom face o programare a acestor teste, specificând zilele și intervalele orare la care vor fi susținute.
 3. Pentru a promova disciplina trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile aferente materiei. Punctajele acordate sunt:
  • laborator: 60 p, format din {testele de activitate; teme de casă; colocviu final – individual, la calculator};
  • curs: 40 p, care se acumulează pe baza testului (sau celor două teste) de verificare de la curs menționat(e) anterior (v. detalii mai jos – punctul 5);
  • fiind disciplină ‘cu evaluare continuă’ acesteia îi este alocată o verificare finală, nu examen în sesiune!
 4. Pe parcursul semestrului se pot programa, de comun acord, două teste de verificare (scris, subiecte tip exercițiu), ce acoperă materia predată la curs.
  • Acestea sunt impuse de tipul materiei, care conform planului de învățământ este clasificată drept ‘cu verificare pe parcurs‘.
  • Fiecare dintre cele două teste va fi notat cu 20 p.
  • Experiența procesului de predare și evaluare ne conduce către susținerea unui singur test de verificare, de 40 p – susținut în penultima săptămână de școală.
   • Nu se exclude total varianta celor 2 teste la curs.
 5. Regula de promovare a celor două teste de curs: indiferent de punctajul obținut la primul test, cel de-al doilea test acoperă a doua jumătate a materiei predate (ulterioară celei aferente primului test).
  • Pentru nici unul dintre teste nu se adoptă regula ‘tip parțial, prin care trecerea se condiționează de obținerea unui anumit punctaj minim impus.
 6. Regula de obținere a calificativului de trecere: acumularea a minim 50 p (>= 50), prin adunarea tuturor punctelor obținute, conform activităților programate pentru această disciplină (curs: 40p, laborator: 60p).

 

Laborator

 

 1. Formația de lucru în laborator este semi-grupa (cf. planului de învățământ).
  • fiecare semi-grupă are alocată o paritate: impară (de tip 1, 3, 5, …, 13) sau pară (de tip 2, 4, 6, …, 12).
 2. Capacitatea unui interval de lucru este în principiu jumătate din numărul studenților unei grupe (uzual, maximum 15 locuri)
 3. Prezența la acest laborator este obligatorie.
  • O absență este eliminatorie, în sensul în care cu o absență nemotivată studentul pierde dreptul de a susține colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), și deci implicit și dreptul de a se prezenta la examen.
  • Într-o astfel de situație, dacă absența rămâne nemotivată (lucrare nerecuperată) atunci studentul este pasibil de a reface disciplina în anul universitar următor.
 4. Câteva observații legate de modalitatea de recuperare:
  4.1. Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul celor 2 săptămâni cât durează o lucrare de laborator (lucrările se schimba la fiecare 2 săptămâni).
  4.2. Recuperările se fac obligatoriu doar cu asistentul cu care ați început laboratorul, conform cu orarul prezentat de acesta și evident în concordanță cu propriul vostru orar (al seriei de care aparține).
  4.3. La orice fel de recuperare se acceptă maxim 2-3 studenți veniți de la alte subgrupe – pentru a nu se îănelege că excepția devine regulă!
  4.4. Pentru recuperarea unei lucrări oarecare nu se acceptă un număr de studenți peste capacitatea de lucru utilă a unui interval de lucru ales de către studenți.
  4.5. Prioritară ca prezență este semi-grupa care susține laboratorul în acel moment, conform orarului.
  – Studenții la recuperare vor putea fi acceptați în camera virtuală MS-Teams doar după ce s-au ocupat locurile pentru semi-grupa curentă, în limita locurilor rămase neocupate.
  4.6. Încercați să nu lăsați recuperarea pentru ultima săptămână a unei lucrări de laborator, și mai ales pe ultimele zile ale ultimei săptămâni alocate unei lucrări!
  4.7. Mare grijă! Având în vedere observațiile de mai sus, modalitatea de recuperare adoptată de fiecare dintre voi nu trebuie, evident, să intre în conflict cu regula de prezență (vezi punctul 3), conform căreia o absență este eliminatorie.
  – Convenția existentă între titularii de laborator impune fiecăruia de a-și rezolva problemele studenților aparținând semi-grupelor proprii, împreună cu aceștia. Din acest motiv, nu se acceptă la recuperare/colocviu decât studenți aparținând semi-grupelor rezervate aceluiași laborant, conform orarului, și în limita locurilor rămase libere în intervalul ales pentru recuperare.
  – Așadar, oricare laborant va accepta în mod preferențial pentru recuperare/colocviu doar studenți ai semi-grupelor la care el este titular, conform orarului.
 5. Pentru colocviul de laborator trebuie să vă hotărâți asupra variantei de verificare (online sau fizic – față-în-față).
  • Limita pentru alegerea uneia sau alteia dintre cele două variante este ultima întâlnire de laborator.
  • Pentru a lua o hotărâre în cunoștință de cauză, veți comunica în mod continuu cu titularii de laborator
  • Se va avea în mod obligatoriu în vedere situația epidemiologică, precum și ordinele oficiale (din partea ministerelor sănătății și educației) existente la momentul respectiv.
 6. Punctaje:
  • 20p
   • fie două teste de activitate pe parcurs
   • fie un test intermediar și o temă individuală
  • 40p colocviu individual
   • susținut pe platforma Moodle folosind activitățile:
    • VPL (Virtual Programming Laboratory)
    • Quiz (grilă)
    • Assignment (lTest) – lucrare scrisă.

 

Câteva prevederi din noul regulament de desfășurare a studiilor de licență

 

Atenție!

 

 • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (și nu cu punctaje în gama [45, 49]). La Metode Numerice, punctajul acordat activităților din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situația unei eventuale schimbări de punctaj (lucru puțin probabil) veți fi anunțați în consecință. Textul regulii este (codificată in regulament drept RN4): RN4: Punctajul obținut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ținând cont de specificul lor, Consiliul Facultății poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.
 • Legat de evidența prezențelor la cursuri trebuie știut că recent s-a prevăzut ‘Jurnal de prezente’. Acesta este oferit de către secretariat, la cererea studenților. Textul regulilor este: – prima regulă, codificată drept Art. B7: Art. B7. Frecvența studenților la activitățile didactice se înregistrează într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică și centralizat bilunar la secretariatul facultății. Jurnalul de grupa este gestionat de șeful de grupă numit de BCF. – a doua regula, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b): Art. B9. Studenții au următoarele  obligații în timpul desfășurării procesului de învățământ: b. să participe la toate activitățile didactice;

 

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce la următoarea formă:

 

Art. 56. Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una Regulament pentru studiile universitare de licenţă 13 sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă): a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor; b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI; c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii; d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare; e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv; f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

 

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)