Informaţii

  1. Locul de desfășurare a laboratorului (în cazul în care orele au loc fizic): Sala de Calculatoare Nr. 1 (sala B034), corp B, parter.
  2. Laboratorul începe din săptămâna a 2-a.
  3. Prezenţa la acest laborator este obligatorie. O absenţă este eliminatorie, în sensul că studentul pierde dreptul de a susţine colocviul (verificarea de încheiere a laboratorului), şi deci implicit şi dreptul de a se prezenta la examen.
   • Prezența se realizează la fiecare nouă întâlnire de laborator, pe baza conturilor individuale de pe platforma Infoacad (tc.infoacad.ro)
   • Detalii în cursul administrativ, care are loc conform orarului facultății.
  4. Modalități de recuperare: Nu se poate oferi timp pentru recuperări, decât în timpul şedintelor de laborator alocate aceleiași lucrări (lucrările se schimbă la fiecare săptămână).
   • Recuperările se pot face conform cu orarul prezentat şi evident în concordanţă cu propriul vostru orar (opţiunea aceasta este cea recomandată).
   • La orice fel de recuperare se acceptă 2 (maxim 3) studenţi veniţi de la alte subgrupe.
  5. Punctajul din timpul anului este de 60p (60%), iar examenul final are alocate 40p (40%). Punctajul aferent laboratorului este detaliat mai jos:
   • Activitate laborator: 20 p
    • Un test principal de laborator, neanunțat
     • Durata efectivă de lucru: 30 minute
     • Se propune o singură problemă, pentru care rezolvarea se face individual, online (folosind activitatea VPL din Moodle)
     • Punctaj: 10 p.
    • Activitate de laborator, pe tot parcursul semestrului (la fiecare lucrare)
     • Teste tip grilă, cu răspuns multiplu (Moodle)
     • Punctaj: 10p.
   • Colocviu laborator: 40 p
    • Programat (întâlnire fizică) pentru ultimele două săptămâni de școală (săptămânile 13 și 14)
    • Veţi avea de rezolvat, individual, un subiect practic (problemă) (30%) şi unul de teorie (10%)
     • Se va susține folosind platforma Moodle
    • Timpul de lucru efectiv: 1 oră
  6. Susţinerea colocviului (testul individual, cu timp de lucru efectiv 1 oră): se face în ultimele două săptămâni de şcoală. Pentru ca acest colocviu să se desfășoare în condiții OK, va trebui să stabilim din timp o programare a lui, pe jumătăţi de grupă, câte o jumătate de grupă pentru fiecare din ultimele două săptămâni de școală.
   • Sala de laborator (B034, Sala de calculatoare nr. 1) poate susține în varianta față-în-față maximum 15 studenți
    • Intenția colectivului este de a susține colocviul în sistemul față-în-față (fizic), această dorință depinzând de situația epidemiologică de la momentul respectiv
   • Criteriul de stabilire a fiecărei jumătăți este cel alfabetic.
   • Pentru un număr impar de studenți, diferența între cele două jumătăți nu va trece de 1 student (la limită, maximum 2).
   • Într-una din ultimele două întâlniri de laborator vom cădea de acord asupra acestor jumătăți de grupă.
   • Dacă vor apărea probleme (întârzieri în discuția acestui lucru, zile libere ş.a.) ne rezervăm dreptul de a face din oficiu o separare pe semi-grupe, anunțată către voi la unul dintre laboratoarele anterioare colocviului.

Pentru a promova trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p), cu condiția participării la toate activitățile aferente materiei.

Câteva prevederi din noul regulament

ATENŢIE!

   • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (şi nu cu punctaje în gama [45, 49]).La Programarea Calculatoarelor, punctajul acordat activităţilor din timpul anului este de 60 de puncte, iar pentru examen 40 puncte. În situaţia unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunţ în consecinţă.

Textul regulii este (codificată în regulament drept RN4):
RN4: Punctajul obţinut la verificarea finală (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ţinând cont de specificul lor, Consiliul Facultăţii poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.

   • Legat de prezenţa la cursuri/seminarii/laboratoare, trebuie ştiut că pentru laborator prezenţa este obligatorie, iar mai nou, pentru cursuri se ţine evidenţa prezenţelor într-un ‘Jurnal de prezenţe’.

Textul regulilor este:

   • prima regulă, codificată drept Art. B7:
   • Art. B7. Frecvenţa studenţilor la activităţile didactice se înregistrează într-un jurnal de grupă, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactică şi centralizat bilunar la secretariatul facultăţii. Jurnalul de grupă este gestionat de şeful de grupă numit de BCF.
   • a doua regulă, codificată drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
   • Art. B9. Studenţii au următoarele >> obligaţii << în timpul desfăşurării procesului de învăţământ: b. să participe la >> toate << activităţile didactice;

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce în următoarea formă:

Art. 56.
Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă):
a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor;
b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI;
c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii;
d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare;
e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv;
f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

REGULAMENTE privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ în Universitatea POLITEHNICA din București (începând cu 1 octombrie 2013)