Începând din anul universitar 2022-2023 disciplina ‘Structuri de Date și Algoritmi’ apare în planul de învățământ al anului 2 și este este prevăzută cu examen. Preferința din partea colectivului este stabilirea datei de examen într-una din primele 2 săptămâni ale sesiunii (!)

Locul de desfășurare a laboratorului: Sala de Calculatoare Nr. 4 (sala A111, corp A, etaj 1, cu intrare prin spatele sălii A101)
Prezența la acest laborator este obligatorie => o absență este (principial) eliminatorie.

Colectivul disciplinei a decis ca pentru fiecare absență să existe o penalizare de 20% din punctajul permanent obținut la finalul semestrului. Valoarea efectivă a punctajului obținut se va calcula odată cu încheierea tuturor activităților de laborator.

Dacă punctajul de laborator nu este suficient pentru ca împreună cu cel temporar să asigure promovarea, prezentarea la examen devine inutilă. Cu toate acestea, fiecărui student îi va fi adusă la cunoștință situația de fapt (punctajul obținut) prin intermediul platformei online  StudentSupport) iar acesta își va exprima acordul ca absența la examen să poată fi înlocuită cu 0 (zero).
Doar așa i se va putea încheia situația în catalogul disciplinei, unde Absent nu este echivalent cu zero, ci cu nepromovarea!

Observație: pentru laboratorul de SDA prezența se face online, folosind platforma StudentSupport.
Fiecare student va avea aici un cont individual, creat în prealabil. Platforma permite ca, odată autentificat, studentul să poată efectua operații specifice – între care și prezența de laborator.
Detalii se vor oferi în cadrul cursului administrativ (la prima întâlnire de curs).

Pentru anul universitar 2023-2024

 • Punctajul din timpul anului (punctaj permanent) cumulează 70p;
 • Examenul final (punctaj temporar) are alocate 30p.

Modalități de recuperare a absenței la laborator

 • Nu se poate oferi un interval dedicat (lucrare specială) pentru recuperări
 • Recuperările pot avea loc doar în timpul ședințelor de laborator rezervate aceleiași lucrări (lucrările se schimbă la fiecare 2 săptămâni).
  • se lucrează cu semi-grupa și nu cu grupa (!)
 • Recuperările – desfășurate doar în intervalul celor 2 săptămâni rezervate unei lucrări – se pot face conform cu orarul fiecărei semigrupe și evident în concordanță cu propriul vostru orar (opțiunea aceasta este cea recomandată).
 • La orice fel de recuperare se acceptă studenți în limita locurilor libere disponibile în sală în acel moment.
  • Sala de laborator oferă condiții de lucru doar în limita a 15 studenți, individual la stație.
  • Nu se recomandă utilizarea laptop-urilor personale în timpul lucrărilor de laborator (!)

Examenul final (punctaj temporar) constă din 3 subiecte, fiecare a câte 10 puncte.

 • rezolvarea a 2 subiecte cere aplicarea principiilor specifice colecțiilor dinamice de date, conform curriculum-ului acoperit la curs
 • pentru subiectul #3, dacă în cadrul colectivului vom cădea de acord asupra acestei variante, rezolvarea va pune accentul pe conceperea corectă dpdv logic a unui algoritm dedicat
  • variantele acceptate în rezolvare sunt:
   • algoritm (cu prezentarea tuturor pașilor în ordinea logic corectă pentru o soluție valabilă),
   • schemă logică (cu utilizarea simbolurilor specifice flow-chart),
   • pseudocod (descrierea în limbaj natural a pașilor necesari, în succesiunea lor logic corectă) sau
   • cod sursă ISO C (pentru care corectura se va face dpdv sintactic)

Detalierea punctajului de laborator (punctaj permanent)

 • activitate laborator (teste de verificare de 15 minute, la fiecare nouă lucrare de laborator): 30p
 • 2 teste practice individuale (implementare) – folosind suportul VPL din Moodle: 2 x 10p
  • se presupune că nu vor exista probleme la autentificarea Moodle (conturi funcționale, verificate în prealabil)
 • colocviu laborator (test individual de 1 oră, desfășurat în ultima săptămână de școală – vedeți mai jos detalii): 20p
  • veți avea două subiecte:
   • unul practic – a cărui rezolvare se face la calculator (bazat pe suportul VPL din Moodle),
   • unul teoretic – pentru care se va indica exact modul în care veți oferi soluția.
  • în mod ideal, susținerea colocviului are loc în ultimele două săptămâni ale semestrului (S13 și S14)
  • pentru ca acest colocviu să se desfășoare în bune condiții, va trebui stabilită din timp programarea acestuia
   • veți discuta cu titularul de laborator configurația intervalelor de susținere a colocviului

Pentru promovarea disciplinei trebuie obținute minim 50 puncte (>= 50p) prin cumularea tuturor punctajelor activităților de tip permanent, cu condiția participării la toate activitățile oficiale alocate acesteia, conform orarului.

ATENȚIE!

 • Conform noului regulament, o materie se promovează cu 50 de puncte (si nu cu punctaje în gama [45, 49]). Pentru ‘Structuri de Date si Algoritmi’ – asa cum am spus mai sus – suma punctelor alocate activităților din timpul anului este egală cu 60 de puncte, verificării finale revenindu-i 40 de puncte. În situația unei eventuale schimbări de punctaj, o să vă anunț în consecință.
  Textul regulii este (codificata în regulament drept RN4): RN4: Punctajul obținut la verificarea finala (examen) va reprezenta maxim 40% din nota finală. Pentru un număr limitat de discipline, ținând cont de specificul lor, Consiliul Facultății poate aproba o pondere a verificării finale de până la 50%.

Textul regulilor aferente este:

 • prima regulă, codificată drept Art. B7
  Art. B7. Frecventa studentilor la activitatile didactice se înregistreaza într-un jurnal de grupa, semnat de cadrele didactice la fiecare activitate didactica si centralizat bilunar la secretariatul facultatii. Jurnalul de grupa este gestionat de seful de grupa numit de BCF.
 • a doua regula, codificata drept Art. B9, din care redau doar punctul b):
  Art. B9. Studentii au urmatoarele >> obligatii << în timpul desfasurarii procesului de învatamânt: b. sa participe la >> toate << activitatile didactice;

O recentă modificare a articolului 56 – privind promovarea activităților prin fraudă – îl aduce în următoarea formă:

Art. 56.
Pentru Facultatea de E.T.T.I. studentul care încearcă să promoveze disciplinele prin fraudă, indiferent de forma de examinare în cauză, va fi sancționat, pe baza procesului verbal întocmit de către cadrul/cadrele didactice care administrează examinarea și în urma deciziei BEF, cu următoarele sancțiuni (una Regulament pentru studiile universitare de licenţă 13 sau mai multe în funcție de gravitatea faptei și de atitudinea pe care acesta o are în raport cu fapta comisă):
a. anularea punctajelor obținute la acea disciplină în anul universitar curent, studentul trebuind să refacă disciplina cu taxă în anul următor;
b. mustrare scrisă cu aplicarea prevederilor Art. 62 (5) și cu afișarea sancțiunii la avizierul și pe site-ul facultății de ETTI;
c. suspendarea dreptului de a locui în cămin pe o perioadă de un an de la data sancțiunii;
d. exmatricularea, cu recunoaşterea cst obţinute înainte de exmatriculare;
e. anularea cst obţinute la examenele promovate în semestrul în care s-a constatat frauda sau, în cazul sesiunii de refacere din toamnă, anularea cst obţinute în anul universitar respectiv;
f. exmatricularea, fără recunoaşterea cst obţinute în anul exmatriculării.

REGULAMENTE privind organizarea si desfasurarea procesului de învatamânt în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (incepand cu 1 octombrie 2013)